Privaatsuspoliitika

OÜ Stelotta andmekaitsetingimused

1. Üldsätted

1.1. Privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid OÜ Stelotta e-poes, kus isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Stelotta (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient on igaüks, kes ostab OÜ Stelotta e-poest kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja töötleb isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt, ning on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Andmetöötleja kogub isikuandmeid e-poe ja e-posti vahendusel elektrooniliselt. 

2.2. Kui andmesubjekt jagab OÜ Stelotta e-poes tooteid või teenuseid ostes oma isikuandmeid, siis ta ühtlasi annab andmetöötlejale õiguse oma isikuandmeid koguda, töödelda, kasutada ja säilitada.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta selle eest, kui andmesubjekt esitas valeandmeid ja selle tagajärjel tekkis kahju andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda andmesubjekti järgnevaid isikuandmeid:

3.1.1. ees- ja perekonnanimi,

3.1.2. telefoninumber,

3.1.3. e-posti aadress,

3.1.4. kohaletoimetamise aadress,

3.1.5. arvelduskonto number.

3.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.3. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.3.1. Julgeolek ja turvalisus: isikuandmeid säilitatakse vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

3.3.2. Tellimuse töötlemine: ostja isikuandmeid kasutatakse tellimuse töötlemise ajal, kuid mitte kauem kui 5 päeva. Ebaõnnestunud või tühistatud tellimuste andmeid säilitatakse 5 päeva. Konto loomist koduleht ei võimalda. Täidetud tellimuste andmeid säilitatakse 7 aastat.

3.3.3. Kliendihaldus ja turundus: isikuandmeid ei kasutata uudiskirjade või muu turundusliku sisu saatmiseks.

3.3.4. Raamatupidamine: isikuandmeid säilitatakse vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele. Täidetud tellimuste andmeid säilitatakse 7 aastat.

3.4. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidaja, transpordi- ja kullerettevõtted ja ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted.

3.5. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 7 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Andmesubjektil on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek lasta andmetöötlejal oma isikuandmeid töödelda.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda OÜ Stelotta poole, kirjutades e-postiaadressile kristel[ät]stelotta.ee.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. OÜ Stelotta on juhindunud privaatsuspoliitika sõnastamisel Maksekeskus ASi soovitustest.

5.2. OÜ Stelotta andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.3. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest OÜ Stelotta kodulehe https://stelotta.ee/ kaudu.